Privacy- en cookie beleid

Inleiding

Mensenlinq.nl is een website van De Persgroep Nederland en NDC mediagroep. Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten (mobiele Apps) en diensten en producten van Mensenlinq B.V. Met dit privacy beleid verschaffen De Persgroep Nederland en NDC mediagroep informatie over de gegevens die wij verwerken voor onze gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), webwinkels en andere diensten, zoals online promoties.

De informatie die wij over u verwerken (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Contact

Via info@mensenlinq.nl kunt u altijd contact opnemen met Mensenlinq B.V. met vragen over dit privacy beleid (gaat het om een verwerking van gegevens door mensenlinq.nl (verwerking van gegevens via de websites en/of diensten)

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat u hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat wij u interesses hebben afgeleid uit de manier waarop u van onze website (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat u ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media).

Daarnaast worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer verwerkt als u producten op een van onze websites bestelt of u abonneert zich op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites (waaronder ook apps).

Mensenlinq.B.V, kan uw persoonsgegevens uitwisselen met de aangegeven dag- weekbladsites. Daaronder worden alle dag- en weekbladsites van De Persgroep Nederland en NDC mediagroep verstaan te weten: (Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, De Stentor, Dagblad de Gelderlander, Twentsche Courant / Tubantia, Brabants Dagblad, BN de Stem, Eindhovens Dagblad, Provinciaalse Zeeuwse Courant, Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad en De Weekkrant, en de Huis aan huis bladen sites). Uw gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze dag- en weekbladsites).

Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en apps) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen. Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen de dag- en weekbladsites en van De Persgroep Nederland en NDC mediagroep kunt u dit melden via info@mensenlinq.nl. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde websites (waaronder ook apps):

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met uw gesloten overeenkomst;
  2. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  3. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  4. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
  5. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op de website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
  6. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  7. wij kunnen NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die uw producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);
  8. om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  9. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle
  10. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de dag- en weekbladsites en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van onze dag- en weekbladsites). Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen de dag- en weekbladsites van mensenlinq B.V. kunt u dit melden via info@mensenlinq.nl.

Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden. We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over uw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij uw gegevens op verzoek daartoe blokkeren.

Uitsluitend als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw elektronische contactgegevens, zoals uw e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Mensenlinq.nl. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. U kan een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In beide gevallen kunt u een email sturen aan info@mensenlinq.nl of een brief gericht tot Mensenlinq B.V., ter attentie van “ Klantenservice Mensenlinq B.V. ”, Postbus 26, 7300 HB Apeldoorn.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- beleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een email sturen aan info@mensenlinq.nl of een brief gericht tot Mensenlinq BV, ter attentie van Postbus 26, 7300 HB Apeldoorn.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kunt u een email sturen aan info@mensenlinq.nl of een brief gericht tot onder vermelding van 'inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens naar Postbus 26, 7300 HB Apeldoorn'.

Ook kunt u doorgeven als u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan dag- en weekbladsites of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en u dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunt u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak onze website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op onze website worden bezocht.

Ook kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Ook maken wij gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar onze website bezoekt. Tot slot kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze websites gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer u voor de eenennegentigste dag contact maakt met onze website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. Als u het plaatsen van cookies (via je browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met dag- en weekbladsites die u persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van dag- en weekbladsites), waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door ons geplaatste cookies.

U kunt te allen tijde zelf beslissen of uw cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Wilt u de voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze website wijzigen, dan kunt u de pagina waarop u uw instellingen kan wijzigen altijd bereiken via de link privacy- en cookiebeleid onderaan elke pagina. Wilt u binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook.

Wijzigen van het privacy beleid – en cookie beleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. We adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op augustus 2013.